NOTICE OF NONDISCRIMINATION

Castle Rock Pediatrics complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  Castle Rock Pediatrics does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Castle Rock Pediatrics:

  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

○ Qualified sign language interpreters

○ Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

○ Qualified interpreters

○ Information written in other languages

If you need these services, please contact the Section 1557 Coordinator.

If you believe that Castle Rock Pediatrics has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance in person or by mail, fax, or email.  If you need help filing a grievance, our Section 504/1557 Coordinator is available to help you.

            Mailing Address:                                     Telephone: (303) 688.2228

            1001 S. Perry St. Ste 101B                      Fax:            (303) 353.1758

            Castle Rock, CO 80104                                 

 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

SPANISH: Castle Rock Pediatrics cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

VIETNAMESE: Castle Rock Pediatrics tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

CHINESE: Castle Rock Pediatrics 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人

KOREAN: Castle Rock Pediatrics 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.

RUSSIAN: Castle Rock Pediatrics соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

AMHARIC: Castle Rock Pediatrics የፌደራል ሲቪል መብቶችን መብት የሚያከብር ሲሆን ሰዎችን በዘር፡ በቆዳ ቀለም፣ በዘር ሃረግ፣ በእድሜ፣ በኣካል ጉዳት ወይም በጾታ ማንኛውንም ሰው ኣያገልም።

ARABIC:

يلتزمCastle Rock Pediatrics بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس.

GERMAN: Castle Rock Pediatrics erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

FRENCH: Castle Rock Pediatrics respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou un handicap.

NEPALI: Castle Rock Pediatrics ले उपयुक्त संघीय अधिकारको व्यवस्थासँगै पालन गर्छ र वंश, रङ, राष्ट्रियता, उमेर, अपाङ्गता वा लिङ्गको आधारमा भेदभाव गर्दैन ।

TAGALOG: Sumusunod ang Castle Rock Pediatrics sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

JAPANESE: Castle Rock Pediatrics は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害または性別に基づく差別をいたしません。

CUSHITE: Castle Rock Pediatrics Seera hariiroo hawwaasummaa Fedeeraalaan wal qabatan sanyiidhaan, bifaan, dhiigaan, umriidhaan, hiri’ina qaamaan, yookiin koorniyaadhaan hin loogu.

PERSIAN:  

Castle Rock Pediatricsاز قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.

KRU: Castle Rock Pediatrics Nyɔ ɓěɛ̀ kpɔ̃ nyɔǔn-dyù gbo-gmɔ̀-gmà ɓěɔ̀ dyi ké wa ní ge nyɔǔn-dyù mú dyììn ɖé ɓóɖó-dù nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ mú, mɔɔ kà nyɔɔ̀ dyɔɔ̀-kù nyu nìɛ̀ kɛ mú, mɔɔ ɓóɖó ɓɛ́ nyɔɔ̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ mú, mɔɔ zɔ̃ jĩ̌ kà nyɔɔ̀ ɖǎ nyuɛ mú, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ kɔ́ dyíɛ mú, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ gàa, mɔɔ nyɔɔ̀ mɛ mɔ̀ màa kɛɛ mú.

IBO: Castle Rock Pediatrics na eso usoro iwu federal civil rights. Ha a nakwagi akpachapu onye o bula n’ihe e be o nye ahu si, a gburu ya, colo ahu ya, aha ole onye ahu di, ma o bu nwoke ma o bu nwanyi.

YORUBA: Castle Rock Pediatrics tele ilana ofin ijoba apapo lori eto ara ilu atipe won ko gbodo sojusaju lori oro eya awo, ilu-abinibi, ojo-ori, abarapa tabi okunrin ati obinrin.

Language Assistance 

SPANISH: ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-360-314-0025 (TTY: 1-855-295-9177).

VIETNAMESE: CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-360-314-0025  (TTY: 1-855-295-9177).

CHINESE: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-360-314-0025(TTY: 1-855-295-9177).

KOREAN: 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-360-314-0025 (TTY: 1-855-295-9177) 번으로 전화해 주십시오.

RUSSIAN: ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-360-314-0025 (телетайп: 1-855-295-9177).

AMHARIC: ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-360-314-0025 (መስማት ለተሳናቸው: 1-855-295-9177).

ARABIC:

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-063-413-5200 (رقم هاتف الصم والبكم 1-558-592-7719.

GERMAN: ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-360-314-0025 (TTY: 1-855-295-9177).

FRENCH: ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-360-314-0025 (ATS : 1-855-295-9177).

NEPALI: ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1-360-314-0025 (टिटिवाइ: 1-855-295-9177) ।

TAGALOG: PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-360-314-0025 (TTY: 1-855-295-9177).

JAPANESE: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-360-314-0025(TTY:1-855-295-9177)まで、お電話にてご連絡ください。

CUSHITE: XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama.  Bilbilaa 1-360-314-0025 (TTY: 1-855-295-9177).

PERSIAN:

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-360-314-0025 (TTY: 1-855-295-9177) تماس بگیرید.

KRU: Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀

[Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-360-314-0025 (TTY:1-855-295-9177)

IBO: Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-360-314-0025 (TTY: 1-855-295-9177).

YORUBA: AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-360-314-0025 (TTY: 1-855-295-9177).